Τρίτη 17 Μαΐου 2011

1η Εγκύκλιος- Επιστημονική Διημερίδα με θέμα : «Τα πέτρινα μανιτάρια της Θράκης»

1η Εγκύκλιος

Επιστημονική  Διημερίδα με θέμα : «Τα  πέτρινα  μανιτάρια  της  Θράκης»
Αλεξανδρούπολη  29, 30   Οκτωβρίου   2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΗ Ένωση Πολιτισμολόγων Ελλάδος  του Π.Σ.  «Ελληνικός Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «ΕΚΑΤΑΙΟΣ»   διοργανώνει επιστημονική  διημερίδα με θέμα :
«Τα  πέτρινα  μανιτάρια  της  Θράκης»
Τα  πέτρινα  μανιτάρια  της  Θράκης, τα  συναντάμε  σαν  σύμβολα  ιερής  ισχύος,   στις  απότομες  πλευρές  της  προϊστορικής  Ισμάρας  (Μαρώνεια),  ή  να  υψώνονται  θεόρατα  όπως  το  μανιτάρι  των Λαγυνών, άλλοτε  πάλι  σε  κοιμητηριακούς  χώρους όπως  της  Κίρκης  και  του  Πετρότοπου  Κοτρωνιάς, ως  προστάτες  και  διαμεσολαβητές  με  το  κόσμο  των  νεκρών  εξασφαλίζοντάς  τους  την  μεταθανάτια  αναγέννηση. Κάποτε  ανάγλυφα  σε  βράχους,  όπως  στο  Μαγγάζι  Κορνοφωλιάς,  συνδυαζόμενα  με  ηλιακούς  δίσκους,  επιβεβαιώνοντας  εικονιστικά  την  ενδιαφέρουσα  πλευρά  του  μύθου,  δηλαδή  της  ένωσης  του  απολλώνιου  στοιχείου  (ήλιος)  και  του  χθόνιου  διονυσιακού  το  μανιτάρι.
 Στην  πραγματικότητα,  το  λατρευτικό  σύμπλεγμα  πέτρα-φυτό  είναι  o  αρχαϊκός   συμβολισμός  της  ‘‘ιερής  τοποθεσίας,’’  του  πρωτόγονου  βωμού  και  καλύπτει  όλη  την  ινδομεσογειακή  έκταση.

              Ποτέ  ένα  δέντρο  ή  ένα  φυτό  δεν  λατρεύτηκε  αποκλειστικά  για  τον  εαυτό  του  αλλά  πάντα  γι αυτό  που  από  μέσα  του  αποκαλυπτόταν,  γι  αυτό  που  συνεπαγόταν  και  σήμαινε. Η  ιερή  ισχύς  του  μανιταριού  εκδηλωνόταν  μέσα από  τις  βιολογικές  του  ιδιότητες  (ενθεογενείς ή ψυχοτρόπες),  αποκτούσε  ιερότητα  και  μετατρέπονταν  σε  θρησκευτικό  αντικείμενο. Η  πέτρα  εκπροσωπούσε  την  κατ’  εξοχή  αλήθεια,  την  αφθαρσία  και  την  διάρκεια΄  το  μανιτάρι  με  την  περιοδική  του  αναγέννηση  εκδήλωνε  την  ιερή  δύναμη  μέσα  στην  τάξη  της  ζωής και  συμβόλιζε  τη  θεότητα  που  λάτρευαν οι  Θράκες  κάτοικοι  της  περιοχής. Περισσότερες  πληροφορίες  στο   www.grinfa.gr/kiotsekoglou/downloads/iera.pdf

               Σκοπός   της   διημερίδας   ‘‘Τα  πέτρινα  μανιτάρια  της  Θράκης’’ είναι   η  συμπλήρωση  του  αρχαιολογικού  χάρτη  του  Ν. Έβρου  με  τις  θέσεις  των  Θεοφανειών / Ιερών  που  μέχρι  σήμερα  εντοπίσθηκαν,  η  θρησκευτική  τους  διάσταση  μέσα  από  τα  υλικά  τους  κατάλοιπα  (κατασκευές)  και   τις  απεικονίσεις  τους  σε  ανάγλυφα,  νομίσματα  και  αγγειογραφία. Ακόμη  θα  επιχειρηθεί  η  προσέγγιση  αρχαίων  εκδηλώσεων  όπως  τα  Μυστήρια  του  Διονύσου,  τα   Ελευσίνια  Μυστήρια  και  τα  Μυστήρια  των  Καβείρων  σε  σχέση  με  τις  εν  λόγω  Θεοφάνειες.       Προσκεκλημένοι  ομιλητές   της  διημερίδας  θα  είναι  ο  Καθηγητής  Κλασικών  Επιστημών  του  παν/μιου της  Βοστόνης,  Carl  Ruck  και  ο  Dott.  Giorgio  Samorini,  εθνοβοτανολόγος   και  εθνομυκητολόγος .   Στο πλαίσιο αυτό σας προσκαλούμε να υποβάλετε τις προτάσεις σας για ανακοίνωση στην επιστημονική επιτροπή της διημερίδας. Η πρότασή σας μπορεί να πραγματεύεται θέματα όσον  αφορά  στα  μυστήρια  (Διονυσιακά,  Ελευσίνια,  Καβείρων ) και  τη  σχέση  τους  με  ενθεογενή  φυτά και  ιδιαίτερα τα μανιτάρια, τη  σχέση  του  Διονύσου  με  τα ενθεογενή  μανιτάρια, βραχογραφίες  με  εγχάρακτα  μανιτάρια, ή  πέτρινες   μανιταροεϊδείς   κατασκευές  σε  άλλα  μέρη  της  Ελλάδος ή του κόσμου.  
Μπορείτε να υποβάλλετε περίληψη έκτασης 250-300 λέξεων (επισύναψη) ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση με την ένδειξη «ΕΚΑΤΑΙΟΣ, 2011» μέχρι την 31ή Ιουλίου 2011:ekataios@gmail.com.
  Η επιστημονική επιτροπή θα σας ενημερώσει για την αποδοχή της περίληψης μέχρι την 31η Αυγούστου 2011. Οι εισηγητές και οι εισηγήτριες καλούνται να εγγραφούν έγκαιρα μέχρι και την 31 Ιουλίου 2011.

Έξοδα, μεταφοράς, θα καλυφθούν μόνο στους εισηγητές καθηγητές του εξωτερικού που συμμετέχουν στην επιστημονική επιτροπή.
Έξοδα, διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν και για τους  εισηγητές.  

               Γλώσσες:  Ελληνική, Αγγλική
Για τυχόν απορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ.: 6979852250 - 6945221871 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ekataios@gmail.com

Για την Επιστημονική Επιτροπή
Carl   Ruck, Καθηγητής Κλασικών Σπουδών Πανεπιστημίου Βοστόνης  
 Dr. Giorgio Samorini, Εθνοβοτανολόγος, Εθνομυκητολόγος.
Σταύρος Κιοτσέκογλου, Αρχαιολόγος, Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήματος Ιστορίας – Εθνολογίας Δ.Π.Θ.
Δημήτρης Μερκούρης, Πολιτισμολόγος, Ε.Λ.Π., Ε.Α.Π.,  Πρόεδρος ¨Εκαταίου¨

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


1st Circular


Scientific Conference on 'The stone mushrooms of Thrace'

Alexandroupolis, 29th-30th October 2011

CALLS FOR PROPOSALS CONCERNING NOTICES


The Greek Culturalist Union of the 'Greek Culture' course, Hellenic Open University 'EKATAIOS'  are planning a Scientific Conference on:


'The stone mushrooms of Thrace'


The stone mushrooms of Thrace, symbols of sacred power, are traced down the steep slopes at the prehistoric region of Ismara (Maronia) or standing immense, like the one in Lagina, or sometimes in cemeteries like in Kirki or Petrotopos Kotronias. Such mushrooms are regarded as protectors and mediators to the world of the dead, reassuring thus posthumous rebirth. Sometimes stone mushrooms are detected relief in stones as in Magazi, Kornofolia along with solar disks, verifying the interesting aspect of the myth, according to which they both represented the union of the sun element and the chthonic Dionysian mushroom.


In fact the stone-plant worshiping complex stands for the archaic symbolism of the 'sacred place', the primitive altar and extends to the whole Indo-Mediterranean region.


A tree or a plant themselves have never been worshiped exclusively for what they are; it is rather what was revealed through them, what they involved and what they meant. The sacred power of the mushroom was manifested through its biological properties (whether entheogen or psychotropic), it gained in sanctity and was transformed into a religious object. The stone represented the truth itself , the incorruptibility and the duration, whereas the mushroom with its periodical rebirth displayed the sacred power within the order of life and was a symbol of the deity the Thracian people worshiped.


For further information refer to : www.grinfa.gr/kiotsekoglou/downloads/iera.pdfThe purpose of the conference on 'The stone mushrooms of Thrace' is the completion of the archaeological map of Evros prefecture, inserting the spots of Epiphaneies/ Holy places that have been detected up to the present day, their religious dimension through the material ruins (constructions) and their depictions on relief, coins and pottery. What is more, we will attempt an approach to ancient mysteries like the Eleusinian mysteries, the Dionysean Mysteries and the Kaveirian Mysteries in relation to the above mentioned Epiphaneies. The speakers who have been invited to the conference are the following: Carl Ruck, Professor in the Classical Studies Department at Boston University and Dr. Giorgio Samorini an ethnobotanist and ethnomycologist. In this context we call for your proposals for notices before the scientific committee at the conference. Your proposal may deal with the mysteries (Eleusinian, Dionysean or Kaveirian) and their association to the entheogen plants and mushrooms in particular, rock paintings with inscribed mushrooms, or stone mushroom-like constructions in other regions in Greece or in the world.


You can submit a summary of 250-300 word attached by email, with reference '
ΕΚΑΤΑΙΟΣ 2010'. Date due: July 31st, 2011. Electronic address: ekataios@gmail.com


The scientific committee will let you know about the acceptance of your summary until August 31st, 2011. The speakers are asked to register in time until July 31st, 2011.


Free Transport will only benefit speakers-professors from abroad, who participate in the scientific committee.


Free accommodation and food will be provided to the speakers as well.


Workshop languages: Greek, English.


For further enquires you can contact us on: +30 6979852250 - +306945221871 and by email: ekataios@gmail.comThe Scientific Committee


Carl Ruck, Professor of Classical Studies Department, Boston University


Dr. Giorgio Samorini, Ethnobotanist, Ethnomycologist


Stavros Kiotsekoglou, Archaeologist, S.T.L.S. Member of the History and Ethnology Department, D.U.TH.


Dimitris Merkouris, Scientist of
Greek Culture Studies, ΕΛΠ (Greek Culture), EAP (Hellenic Open University), President of 'Ekataios'Μετάφραση σελίδας