Σάββατο 9 Μαρτίου 2013

Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Σ Υ Μ Π Ο Σ Ι Ο
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«Ελληνικός Πολιτισμός και Προσέγγιση του Θείου»
Ο βασικός σκοπός του Διεθνούς Συμποσίου  είναι να αρχίσει ένας ευρύς, διεπιστημονικός διάλογος για το νόημα των αρχαίων μυστηρίων, την  επίδρασή τους στο Χριστιανισμό και τη σημασία τους για το σύγχρονο κόσμο.
Τα θέματα των ανακοινώσεων θα περιέχουν τα Καβείρια Μυστήρια, τα Ελευσίνια,  τα Διονύσια, τα Μυστήρια του Ορφέα και τη σχέση τους με τα Χριστιανικά Μυστήρια.
Τόπος  και χρόνος  διεξαγωγής:  Σαμοθράκη 22-25 Αυγούστου  2013
Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους που θα ήθελαν να συμμετέχουν στο συμπόσιο να αποστείλουν κατ’ αρχάς «Αίτηση Συμμετοχής» ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση (sinedria.ekataios@gmail.com), τίτλο και  περίληψη εισήγηση  στην ελληνική και αγγλική μέχρι 30 Απριλίου  2013.
Θα ακολουθήσει   διευκρινιστική  εγκύκλιος  στους συμμετέχοντες.
Επιστημονική Επιτροπή Συμποσίου:
Professor Carl A.P. Ruck, Boston University
Professor Μαρία Τζάνη, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Professor Evie Zakariades Holmberg ,  Boston University
Οργάνωση Συμποσίου:  Ένωση Πολιτισμολόγων Ελλάδος  (ΕΚΑΤΑΙΟΣ)
Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν στις ιστοθέσεις http://sinedria-ekataios.blogspot.com/, www.ekataios.com
Η Οργανωτική Επιτροπή
INTERNATIONAL SYMPOSIUM
CALL FOR PAPERS
«Greek Culture and the Divine Approach»
The main purpose of the International Symposium is to begin a broad, interdisciplinary dialogue about the meaning of the ancient mysteries, their impact on Christianity and their significance for the modern world.
The subjects of announcements will contain the Cabirian Mysteries, the Eleusinian Mysteries, the Dionysia, the Mysteries of Orpheus and their relationship with the Christian Mysteries.
 The Symposium will take place in Samothrace from 22 to 25 August 2013.
We invite all those that interested in participating in the symposium to send first "Application Form" online at the following address (sinedria.ekataios @ gmail.com), title and summary presentation in Greek and English until 30 April 2013.
We follow circular clarifying the participants.
Scientific Committee of the Symposium:
Professor Carl A.P. Ruck, Boston University
Professor Μαρία Τζάνη, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Professor Evie Zakariades Holmberg ,  Boston University
Organization: EKATAIOS
More information will be announced on the websites http://sinedria-ekataios.blogspot.com/, www.ekataios.com
The Organizing Committee

Μετάφραση σελίδας