Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Αγαπητές /οί φίλες/οι,

Προκειμένου να προχωρήσουμε στην έκδοση των πρακτικών του Συνεδρίου «Αναπαραστάσεις Γυναικών σε Έργα Ανδρών Δημιουργών της Μεσογείου» σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

1.Τα πρακτικά θα εκδοθούν από τον βασικό φορέα οργάνωσης του Συνεδρίου, την «Ένωση Φοιτητών και Αποφοίτων του Προγράμματος Σπουδών «Ελληνικός Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «ΕΚΑΤΑΙΟΣ».

2.και οι σχετικές ανακοινώσεις πρέπει να κατατεθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekataios@gmail.com έως την 1/5/2011.

3.Οι ανακοινώσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε σύνολο τις 7.000 λέξεις (συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων και της βιβλιογραφίας) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

4.Το όνομα της/του συντάκτριας/η, η ιδιότητά του/της, το ίδρυμα στο οποίο ανήκει, όπως και ο τίτλος της Ανακοίνωσης και οι πιθανοί υπότιτλοι, πρέπει να είναι με κεφαλαία γράμματα και να μην ακολουθούνται από κάποιο σημείο. Ειδικότερα, ο τίτλος εισήγησης να είναι στοιχισμένος στο κέντρο με Times New Roman 14, bold (ένα κενό σειράς). Απαραίτητη η ηλεκτρονική διεύθυνση εισηγητών/τριών (δύο κενά σειράς).

5.Το κείμενο πρέπει  να είναι γραμμένο στο πρόγραμμα Word με γραμματοσειρά  Times New Roman, Χαρακτήρες 12, για το κείμενο της εισήγησης. 10, για τις υποσημειώσεις, Διάστιχο: 1 (μονό) και διαστάσεις σελίδας: δεξιά-αριστερά 3cm, πάνω-κάτω 4cm. Οι υποσημειώσεις (συμπληρωματικές, επεξηγηματικές, κ.ά.) πρέπει να είναι υποσελίδιες, με συνεχή αρίθμηση
.
 6.Το όνομα της/του συντάκτριας/η, η ιδιότητά του/της, το ίδρυμα στο οποίο ανήκει, όπως και ο τίτλος της Ανακοίνωσης και οι πιθανοί υπότιτλοι, πρέπει να είναι με κεφαλαία γράμματα και να μην ακολουθούνται από κάποιο σημείο. Ειδικότερα, ο τίτλος εισήγησης να είναι στοιχισμένος στο κέντρο με Times New Roman 14, bold (ένα κενό σειράς). Απαραίτητη η ηλεκτρονική διεύθυνση εισηγητών/τριών (δύο κενά σειράς).

7.Οι βιβλιογραφικές αναφορές να αναφέρονται σε  συντομευμένη μορφή μέσα στο κείμενο ως εξής: (Μοsse,1993) όταν αφορά σε μία/ένα συγγραφέα, (Carby,1993:25-32) όταν αφορά σε συγκεκριμένη/συγκεκριμένες σελίδα/σελίδες, (Ηοοκ, Lakof and Mead, 1993) για περισσότερους/ες από ένα/μία συγγραφείς, (Richter, 1971, Zeitlin, 1978) όταν αναφερόμαστε σε περισσότερα από ένα έργα, (Riffaterre 1990α) ή (Riffaterre 1990β), για αναφορές σε περισσότερα από ένα βιβλία του ίδιου συγγραφέα που έχουν εκδοθεί την ίδια χρονιά.


Σημειώνεται πως: Δεν θα επιτραπεί  τροποποίηση στο κείμενο, εκτός από τα βιβλιογραφικά συμπληρώματα που λαμβάνουν υπόψη το υλικό που δημοσιεύεται μετά από την υποβολή χειρογράφων. Οι σύντομες  προσθήκες μπορούν να υποβληθούν μόνο μετά από προηγούμενη συνεννόηση.


Μετάφραση σελίδας