Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012

5o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-5th INTERNATIONAL CONGRESS OF GREEK CULTURE

1η Εγκύκλιος
5o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Πρόσκληση ενδιαφέροντος
Δήμος Σουφλίου, 7-9 Σεπτεμβρίου 2012

«Ο Μύθος ως Μορφή Δύναμης, Δημιουργίας και Πολιτιστικής Αναβίωσης»

Προσεγγίζοντας την έννοια του μύθου ως πηγή ζωής, αντιλαμβανόμαστε την πολυδιάστατη σημασία του σε όλο το εύρος της παγκόσμιας ιστορίας των πολιτισμών.
Μέσα από τα μονοπάτια της τέχνης, του λόγου, της λαογραφίας, της χειροτεχνικής δραστηριότητας, της θρησκείας, των κοινωνικών και εθνικών ανακατατάξεων, ακόμη και της πολιτικής ή κρατικής προπαγάνδας, η έννοια του μύθου επικράτησε ως σύμβολο δημιουργίας, αλλά και χειραγώγησης.
Αυτή η γενική εισαγωγή προσπαθεί να καταστήσει το μύθο ως όχι μόνο ένα πολιτιστικό τεχνούργημα, αλλά και ένα εννοιολογικό αντικείμενο το οποίο συχνά αποτέλεσε την αφετηρία πολλαπλών μορφών δημιουργίας, αλλά και ιστορικών συμβάντων.
Ωστόσο, η διαχρονική σημασία του μύθου εξακολουθεί να έχει ουσιαστικό ρόλο στη συνεχή διαμόρφωση του πολιτικού, οικονομικού και πολιτιστικού προφίλ ακόμη και της σύγχρονης κοινωνίας.
Στο πλαίσιο του παρόντος Διεθνούς Συνεδρίου, η έννοια του μύθου αποτελεί κεντρικό άξονα αναζήτησης, εντοπισμού και ανάλυσης φαινομένων τα οποία λειτουργούν καταλυτικά στη διαδικασία αυτής της διαμόρφωσης.
Κύριος στόχος του είναι να καταστήσει δυνατό έναν ευρύ, διεπιστημονικό διάλογο ο οποίος θα αποτελέσει γόνιμο έδαφος ερωτημάτων, έρευνας και νέων πληροφοριών που θα βοηθήσουν στην πληρέστερη ανάγνωση και ερμηνεία της λειτουργικής, αισθητικής και ευρύτερα πολιτιστικής διαχρονικότητας του μύθου.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. Η αναβίωση του Ελληνικού πολιτισμού και η σημασία του μύθου
2. Η έννοια της μεταμόρφωσης στην ελληνική μυθολογία
3. Μύθος και τέχνες
4. Μύθος και εκπαίδευση
5. Μύθος, κοινωνία και ψυχολογία
6. Μύθος και λαϊκή παράδοση
7. Μύθος και πολιτική προπαγάνδα
8. Η φιλοσοφική διάσταση του μύθου
Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους που θα ήθελαν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο συνέδριο να αποστείλουν κατ’ αρχάς την «Αίτηση Συμμετοχής» και όσους επιθυμούν να παρουσιάσουν ανακοίνωση να το δηλώσουν στην αίτηση ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση (sinedria.ekataios@gmail.com) με την ένδειξη «ΕΚΑΤΑΙΟΣ, 2012» και να αποστείλουν τίτλο, περίληψη (250-300 λέξεις) και μέχρι 5 λέξεις – κλειδιά της εισήγησής τους στην ελληνική και αγγλική μέχρι τις 20 Μαρτίου 2012.
Για περισσότερες πληροφορίες και για τη «Φόρμα Συμμετοχής» επισκεφτείτε τις ιστοθέσεις http://sinedria-ekataios.blogspot.com/, www.ekataios.com
Η Οργανωτική Επιτροπή

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                   1st Circular
                                5th INTERNATIONAL CONGRESS OF GREEK CULTURE
                                                                Call for papers

                                             Municipality of Soufli, 7-9 September 2012

                               «The Myth as a Form of Power, Creativity and Cultural Revival»
Approaching the concept of myth as a life source, we understand its multidimensional significance in the range of the world history of civilizations.
Through the paths of art, speech, folklore, handicraft, religion, social and national changes, even through the political or governmental propaganda, the meaning of myth prevailed both as a creation symbol and a symbol of manipulation. 
This general introduction tries to prove that myth is not only a cultural artifact, but also a conceptual object that often became the start of plural forms of creation, as well as of many historical events.
 Nevertheless, the classical significance of myth continues to have an essential role in the constant formation of political, economic and cultural profile even in the modern society.
 In the context of this International Congress, the concept of myth is the central theme of research, detection and analysis for phenomena which play a catalytic role in this formation progress.
 The main aim of this Congress is to start a broad, interdisciplinary dialogue which will become the rich soil for questions, research and new information. All these will contribute to the better reading, understanding and interpretation of the functional, aesthetical and cultural timelessness of the myth.

TOPICS OF INTEREST
1. The Greek civilization revival and the importance of myth
2. The concept of transformation in the Greek mythology
3. Myth and the Arts
4. Myth and Education
5. Myth, Society and Psychology
6. Myth and folklore
7. Myth and political propaganda
8. The philosophical dimension of myth
We invite all those interested in attending the conference to submit the ‘Participation Form’, and those who would like to present a paper to submit  title,  abstract and up to five key-words of their paper in both Greek and English (of about 250-300 words) by e-mail (sinedria.ekataios@gmail.com) under the title “EKATAIOS, 2012” until the 20th of March 2012.
For further information and for the ‘Participation Form’ please visit: http://sinedria-ekataios.blogspot.com/, www.ekataios.com
                                     Η Οργανωτική Επιτροπή
                                        The Organization Committee

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΚΑΤΑΙΟΥ

Μετάφραση σελίδας